fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Definicje
 2. Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 k.c. dokonuje Rezerwacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Klient biznesowy – klient nie będący Konsumentem, w szczególności osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, fundacje, stowarzyszenia, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy, a także ambasady i konsulaty państw trzecich.
  3. Klient – łącznie Konsument oraz Klient biznesowy.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady dokonywania Rezerwacji w ramach strony internetowej www.cargo-group.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. System rezerwacyjny – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cargo-group.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonać Rezerwacji.
  6. Usługodawca lub CarGO! – CarGO! sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i adresem: ul. Wołczyńska 15, 60-003 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr: 0000526996, NIP: 7792425048 kapitał zakładowy 100.000,00zł prowadząca stronę internetową www.cargo-group.plumożliwiającą dokonywanie Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym.
  7. Strony – łącznie CarGO! i Klient.
  8. Rezerwacja – dobrowolne oświadczenie Klienta określające jego wolę wynajmu pojazdu, w tym klasę pojazdu, termin rozpoczęcia i zakończenia najmu,  opłaty oraz inne warunki, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zapewnia Klientowi wynajęcie pojazdu.
 3. Zasady ogólne
 4. CarGO! umożliwia Rezerwację pojazdów do wynajęcia z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.
  2. Zasady dokonania Rezerwacji przez Klienta są różne dla Konsumenta oraz Klienta biznesowego.
  3. System rezerwacyjny umożliwia dokonanie Rezerwacji konkretnej klasy pojazdu po z góry ustalonej cenie na wskazany przez Klienta czas.
  4. Warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji jest jej potwierdzenie przez CarGO! w sposób określony w niniejszym Regulaminie.  Z chwilą potwierdzenia Rezerwacji Usługodawca rezerwuje pojazd w wybranej klasy dla Klienta.
  5. Na stronie internetowej Systemu rezerwacyjnego umieszczone są wizualizacje pojazdów, które mogą różnić się od tych w rzeczywistości.
  6. Wszystkie ceny podane w Systemie rezerwacyjnym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do Klientów biznesowych stanowi inaczej.
  7. Rezerwacje mogą być składane poprzez System rezerwacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Systemu rezerwacyjnego.
  8. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1) adres pocztowy: ul. Wołczyńska 15, 60-003 Poznań
  2) numer telefonu: +48 511 059 312
  3) adres poczty elektronicznej: biuro@cargo-group.pl
  9. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w oparciu o System rezerwacyjny jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
  10. Klient zobowiązany jest przed złożeniem Rezerwacji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  11. Złożenie przez Klienta Rezerwacji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.
  12. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony www.cargo-group.ploraz pobrać go i sporządzić wydruk, lub utrwalić na dowolnym nośniku. Ponadto, każdy Klient, który dokona Rezerwacji otrzyma niniejszy Regulamin w postaci pliku pdf na wskazany przez niego adres email.
  13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem rezerwacyjnym:
  1) komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2) dostęp do poczty elektronicznej,
  3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge w najnowszej dostępnej wersji,
  4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  14. Klient obowiązany jest do korzystania ze Systemu rezerwacyjnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  15. Usługi najmu pojazdu świadczone są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu stosowanymi przez CarGO!. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są na stronie www.cargo-group.pl, a także każdorazowo zostaną udostępnione Klientowi w momencie odbioru pojazdu.
  16. Usługodawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanej Rezerwacji oraz jej anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności dokonanej Rezerwacji i prawdziwości podanych danych.
  17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji przyjętych do realizacji.
  18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych pojazdów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy Rezerwacji przyjętej do realizacji.
  19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z dokonywaniem Rezerwacji.

III. Rezerwacje dokonywane przez Klientów

 1. Klient może dokonać Rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym wykorzystując formularz rezerwacyjny.
  2. Aby skorzystać z Rezerwacji z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego należy kolejno:
  1) Wypełnić Formularz rezerwacyjny podając dane niezbędne do wynajęcia pojazdu: miejsce i termin wynajmu oraz klasę pojazdu,
  2) Zaakceptować dane dokonując Rezerwacji klikając na przycisk „Prześlij”.
  3. Usługa elektroniczna System rezerwacyjny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji.
  4. Przyjęte Zamówienie zostaje potwierdzone manualnie za pomocą zwrotnego emaila wysłanego na adres podany w złożonej Rezerwacji.
 2. Płatności
 3. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, Usługodawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych z tytułu realizacji Rezerwacji.
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować (odstąpić) z Rezerwacji składając stosowne oświadczenie telefonicznie, pisemnie lub mailowo wykorzystując dane teleadresowe wskazane w pkt. II.8. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu lub sformułować oświadczenie samodzielnie. W oświadczeniu należy podać dane umożliwiające identyfikację Rezerwacji (np. Numer Rezerwacji lub dane Klienta).
  3. Klient może dokonać zapłaty należności za czynsz najmu zarezerwowanego pojazdu:
  1) w każdym momencie od złożenia rezerwacji kontaktując się z Usługodawcą na dane adresowe wskazane w pkt. II.8,
  2) w momencie przekazania pojazdu przez pracownika Usługodawcy.
  4. Opłaty z tytułu usług dodatkowych mogą być według wyboru Klienta poniesione z góry w chwili złożenia Rezerwacji lub w chwili realizacji najmu pojazdu – bez ograniczeń co do terminu dokonanej Rezerwacji.
  5. W Systemie rezerwacyjnym możliwe są następujące formy płatności:
  1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy (na podstawie otrzymanej proformy lub dla rezerwacji złożonych z wyprzedzeniem min. 4 dniowym) ,
  6. W sytuacji, gdy Klient opłacił z góry dodatkowe usługi tj. zwrot/wydanie pojazdu poza godzinami, zwrot w innym oddziale, podstawienie, a ostatecznie nie skorzystał z opłaconej usługi dodatkowej przysługuje mu  zwrot naliczonej opłaty – w tym celu Klient powinien przesłać na dane adresowe wskazane w pkt. II. 8. informację z prośbę o zwrot naliczonej przy Rezerwacji opłaty. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w 4 dni od zakończenia najmu. Po upływie powyższego terminu żądanie zwrotu będzie rozpoznawane z wykorzystaniem procedury reklamacji.
 4. Procedura reklamacji
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Klienta biznesowego z tytułu realizacji Rezerwacji jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż wysokość czynszu za dokonaną Rezerwację.
  2. Reklamacje odnośnie realizacji Rezerwacji, jak i pozostałych usług świadczonych elektronicznie w oparciu o niniejszy Regulamin należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby CarGO! lub elektronicznie na adres email wskazany w punkcie II.8 niniejszego Regulaminu określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji Rezerwacji lub usług. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i przed upływem tego terminu Klient zostanie poinformowany o stanowisku Usługodawcy.
  3. Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  4. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dokonywanie przez Klienta Rezerwacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą, a Konsumentem, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Klientem biznesowym a Usługodawcą,  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Rezerwacji złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Rezerwacji.
  5. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem, usługami i ich realizacją jest prawo polskie.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 roku.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD REZERWACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Rezerwacji najmu Pojazdu dokonanego z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.)

 1. Adresat: CarGO! sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i adresem: ul. Wołczyńska 15, 60-003 Poznań Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr: 0000526996, NIP: 7792425048 kapitał zakładowy 100.000,00zł prowadząca stronę internetową www.cargo-groaup.pl, adres e-mail biuro@cargogroup.pl
 2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Rezerwacji o numerze wewnętrznym:
  __________________________________, data wynajmu: __________________________
  3. Imię i nazwisko Klienta:______________________________________________________
  4. Proszę o zwrot kwoty:__________________ Na konto nr: __________________________

Data: ________                                                                      Podpis Klienta: ____________________
(niezbędny jedynie w wersji papierowej)